Baner

IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. Storočie

IT akadémia je národný projekt, ktorý sa realizuje pod hlavičkou CVTI SR v spolupráci s partnerskými univerzitami: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Naša spoločnosť sa do projektu zapojila dodávkou tovarov do takzvaných IT ScienceLabov na celkovo 99 miest na celom Slovensku. Prvé dodávky tovarov začali tesne pred Vianocami, súčasťou dodávok boli aj 87 kusov meteostaníc, a boli distribuované na všetky ZŠ, gymnáziá a vybrané univerzity. K meteostaniciam patrí aj úložisko dát, kde si školy môžu prezerať a vyhodnocovať namerané údaje.