Baner

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ADVANCES IN FIRE 2017

V dňoch 19.10. – 20.10.2017 sa na MTF STU v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Advances in Fire and Safety Engineering 2017.

Konferenciu AFSE 2017 usporiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti, Katedra požiarneho inžinierstva v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Drevárskou fakultou, Katedrou protipožiarnej ochrany, Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou bezpečnostného inžinierstva, Katedrou požiarneho inžinierstva, Hasičským a záchranným zborom SR, Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR, Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a Združením požiarneho inžinierstva.

Konferencia bola zameraná na požiarnu bezpečnosť stavieb a požiarne inžinierstvo, požiarnotechnické vlastnosti materiálov a požiarne skúšobníctvo, požiarnu bezpečnosť v kontexte ochrany pamiatok, forenzné inžinierstvo a zisťovanie príčin vzniku požiarov a priemyselných havárií, hasičskú a záchranársku techniku a požiarnu taktiku, posudzovanie zhody a bezpečnosti výrobkov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, krízový manažment, environmentálnu bezpečnosť, psychológiu záchranára a psychológiu mimoriadnych udalostí a informatiku v požiarnom a bezpečnostnom inžinierstve.

Na konferencii sme okrem spoločnosti KVANT prezentovali najmä termografický kompaktný systém Workswell, novú generáciu ekologických hasiacich pien Solberg, produkty ISG a ľahký dekontaminačný systém LDS