Baner

Podporili sme ŠVK na UKF v Nitre

Dňa 26. apríla 2017 sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre uskutočnil 3. ročník vedeckého podujatia Študentská vedecká konferencia 2017, kde sa so svojimi vedeckými prácami predstavili študenti bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Konferencia bola prvýkrát organizovaná ako spoločné podujatie dvoch fakúlt prírodných vied – FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici. 
Po slávnostnom otvorení konferencie dekanom FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., nasledovala verejná prezentácia prác v sekciách: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Geografia a regionálny rozvoj a Geológia a Odborová didaktika I (geografia, biológia a ekonomické predmety). Paralelne na FPV UMB v Banskej Bystrici sa konali prezentácie študentských prác v sekciách: Chémia / Matematika / Fyzika, Informatika a Odborová didaktika II (technická výchova, informatika, matematika, fyzika a chémia).
Na vyhodnotení konferencie prevzali autori najlepších prác z rúk dekana FPV UKF v Nitre diplom a hodnotné ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia, medzi ktorými bola po druhýkrát aj naša spoločnosť KVANT spol. s r.o.